Zet het nieuwe KB re-integratie de controlearts buitenspel?

Over het nieuwe koninklijk besluit (KB) ter bevordering van de re-integratie van langdurig zieken is al veel inkt gevloeid. In het re-integratieverhaal zijn de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de arts van de mutualiteit, de werkgever en de werknemer de hoofdpersonages. Maar wat met de controlearts? Speelt hij nog een rol in het re-integratieproces?

Bij arbeidsongeschiktheid gaat de controlearts na of uw werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en voor hoelang. Het vertrekpunt daarbij is het medisch attest van de behandelende arts. De controlearts spreekt zich dus niet uit over het feit of de werkplaats of de werkinhoud moeten worden aangepast. Dat is de bevoegdheid van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PAAG). Daarom is het ook logisch dat deze laatste als centraal aanspreekpunt optreedt bij een re-integratie naar de arbeidsplaats.

Opstart re-integratietraject

Het nieuwe KB re-integratie geeft de werkgever voortaan de mogelijkheid om een re-integratietraject op te starten voor werknemers die aaneensluitend 4 maanden arbeidsongeschikt zijn of een attest definitieve ongeschiktheid afleveren. (Let op: de werkgever kan tot 31/12/2017 enkel een re-integratietraject opstarten voor werknemers die afwezig zijn sinds 01/01/2016).

Ook de werknemer zelf en de adviserende arts van de mutualiteit kunnen een traject opstarten. Voor werknemers is dat mogelijk vanaf 1/1/2017, ongeacht de duur van hun ongeschiktheid. De mutualiteit maakt een beoordeling binnen de 2 maanden na aangifte van de arbeidsongeschiktheid.

Controle arbeidsongeschiktheid blijft mogelijk

Zodra de PAAG een re-integratietraject opstart, treedt hij in overleg met andere bevoegde personen zoals de behandelende arts, de specialist-arts, de ergonoom, de preventieadviseur psychosociale aspecten… Juridisch komt de controlearts niet ter sprake. Maar dit wil niet zeggen dat de controlearts geen rol kan spelen in het hele verhaal.

De nieuwe wetgeving verandert niets aan het recht van de werkgever om – voorafgaand aan of tijdens het re-integratietraject – een controlearts naar het thuis- of verblijfsadres van de werknemer te sturen. Ook na de periode van gewaarborgd loon, blijft de werkgever in de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te controleren via een medische controle.

Financieel voordeliger

Controleartsen inschakelen vóór de opstartvan een re-integratietraject vormt zeker een financieel voordeliger vertrekpunt om een langdurig zieke werknemer te re-integreren. Is de werkgever ervan overtuigd dat een bepaalde werknemer vroeger het werk kan hervatten, dan kan via een medische controle een eventuele inkorting van de voorgeschreven duur van arbeidsongeschiktheid worden bekomen.

Beslist de controlearts bij een arbeidsongeschiktheid van 4 weken of langer tot een inkorting, dan dient de werknemer bij de PAAG langs te gaan voor een werkhervattingsonderzoek, als hij door de aard van zijn job onderworpen is aan medisch toezicht. Deze PAAG onderzoekt dan of er aanpassingen aan de werkpost of werkinhoud nodig zijn.

Beschikbaar voor medische controle

Maar ook tijdens het re-integratietraject kan de werkgever alsnog een beroep doen op de controlearts. Stel dat de werknemer deeltijds arbeidsongeschikt is en deeltijds het werk heeft hervat, dan moet hij beschikbaar blijven voor medische controle. Is een werknemer tot drie keer toe oncontroleerbaar, dan vormt dat een geldige reden in het kader van een ontslag om dringende reden.

Tijdens het re-integratietraject is de rol van de controlearts beperkt. Stel dat de controlearts een werknemer arbeidsgeschikt acht terwijl er een re-integratietraject loopt waarbij de PAAG de status ‘tijdelijk arbeidsongeschikt, en geen aangepast werk mogelijk binnen de onderneming’ heeft toegekend, dan zal de beslissing van de PAAG gevolgd worden. De reden daarvoor is dat de uitbetalende instantie, nl. de mutualiteit, tijdens het re-integratietraject overleg heeft gepleegd met de PAAG. In dit geval zal de werknemer op de mutualiteit blijven staan, tot op het moment dat anders wordt beslist bij herevaluatie of tot op het moment dat de mutualiteit beslist om zelf een socio-professioneel re-integratietraject op te starten.

Contact

Hebt u hier nog vragen over? Neem contact op met Annelies Feytons via het nummer 011 30 27 71 of Annelies.Feytons@mensura.be.