Juridische informatie absenteïsme

Thuisblijfplicht voor zieke werknemer wordt afdwingbaar

Zieke werknemers kunnen voortaan wettelijk verplicht worden om thuis te blijven voor de controlearts. Voldoen ze daarbij niet aan een van hun verplichtingen, dan riskeren ze een financiële sanctie.

De zogenaamde thuisblijfplicht geldt voor zieke werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten. Wie daar geen toestemming voor krijgt, moet sowieso thuisblijven.

Bedrijven kunnen in een cao of het arbeidsreglement voorzien dat de zieke werknemer maximaal vier opeenvolgende uren per dag moet thuisblijven. In die periode tussen 7 en 20 uur moet hij zich in zijn woonplaats (of in een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats) ter beschikking houden van de controlearts.

Als werkgever stelt u de thuisblijfplicht best in de namiddag in, aangezien controleartsen in de voormiddag meestal werken in hun huisartsenpraktijk.

Duidelijke sanctionering

De nieuwe wetgeving voorziet ook sancties voor werknemers die:

  • hun werkgever niet onmiddellijk verwittigen van hun arbeidsongeschiktheid. Ook hier kan overmacht ingeroepen worden;
  • het geneeskundig getuigschrift niet binnen de voorgeschreven termijn voorleggen;
  • de medisch controle ontlopen (tenzij met een wettige reden).

Als sanctie kan de werknemer zijn gewaarborgd loon verliezen voor de dagen dat de werknemer arbeidsongeschikt was voorafgaand aan de verwittiging, voorlegging of controle.

Het gewaarborgd loon inhouden kan dus vanaf de eerste dag van het medisch attest tot op de dag dat de werknemer alsnog aan (één van) zijn verplichtingen voldoet.

Meer info?

Stuur een e-mail naar info@certimed.be.