Ieder van ons is af en toe ziek en onderzoek toont aan dat de meeste gevallen van afwezigheid op het werk wegens medische redenen, wettelijk gerechtvaardigd zijn. Maar met een goed begrip van de richtlijnen inzake afwezigheid wegens  ziekte, weet u wat u mag verwachten en wat er van u wordt verwacht.

U bent niet in staat om te werken? Breng altijd onmiddellijk uw werkgever op de hoogte!

De Belgische wetgeving verplicht u om uw werkgever op de hoogte te brengen wanneer u niet in staat bent om te werken. U hebt er alle belang bij om dit zo snel mogelijk te doen. Uw werkgever kan immers uw gewaarborgd loon inhouden, voor de periode van de eerste dag van uw onwettige afwezigheid tot de dag waarop u uw afwezigheid meldt. Zorg er dus voor dat u altijd uw werkgever op de hoogte brengt wanneer u te ziek of niet in staat bent om te werken. Lees uw arbeidscontract en/of arbeidsreglement na voor de richtlijnen die in uw bedrijf gelden omtrent het melden van afwezigheid.

Heb ik altijd een doktersattest nodig?

U hebt geen doktersattest nodig tenzij 1) er een collectieve arbeidsovereenkomst is, 2) dit voorgeschreven is door uw arbeidsovereenkomst of in het geval er geen dergelijk voorschrift is of 3) op vraag van de werkgever.

Binnen welke termijn moet ik een geneeskundig attest voorleggen?

In principe binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek van de werkgever, tenzij een andere termijn bij collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement is bepaald.

Legt u het geneeskundig getuigschrift niet tijdig voor, dan kan u gesanctioneerd worden d.m.v. het inhouden van het gewaarborgd loon vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid tot op de dag dat u alsnog het geneeskundig attest voorlegt of opstuurt naar uw werkgever.

Op welke wijze & op welk tijdstip dien ik mijn werkgever te verwittigen van mijn arbeidsongeschiktheid?

Dit vloeit niet voort uit de wet. Hiervoor dient u uw arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst te raadplegen.